Lot

17

Cornelis Kruseman (Amsterdam 1797 - Lisse 1857) a) Portrait of Franciscus Anthonius Bosse (1775-

In 19th Century Paitings & Collection of Works by...

This auction is live! You need to be registered and approved to bid at this auction.
You have been outbid. For the best chance of winning, increase your maximum bid.
Your bid or registration is pending approval with the auctioneer. Please check your email account for more details.
Unfortunately, your registration has been declined by the auctioneer. You can contact the auctioneer on +31 20 3012950 for more information.
You are the current highest bidder! To be sure to win, log in for the live auction broadcast on or increase your max bid.
Leave a bid now! Your registration has been successful.
Sorry, bidding has ended on this item. We have thousands of new lots everyday, start a new search.
Bidding on this auction has not started. Please register now so you are approved to bid when auction starts.
1/2
Auctioneer has chosen not to publish the price of this lot
EM Amsterdam


Cornelis Kruseman (Amsterdam 1797 - Lisse 1857)

a) Portrait of Franciscus Anthonius Bosse (1775-1839)
Signed and dated 1826 m.r.
Oil on canvas, 77.9 x 62.8 cm
b) Portrait of Charlotta Theodora Schneither (1787-1860)
Signed l.l.
Oil on canvas, 77.9 x 63.2 cm
Provenance:
Private collection, the Netherlands
N.B.:
The portraits of this married couple will be included in the forthcoming digital catalogue raisonné Cornelis Kruseman which is being compiled by mr.drs. Eva Geudeker of the RKD.
(2x)

29.60 % buyer's premium on the hammer price
(25.00 % on the part of the hammer price exceeding 20,000 )
(20.00 % on the part of the hammer price exceeding 200,000 )
VAT margin scheme, VAT included, but not indicated
Cornelis Kruseman (Amsterdam 1797 - Lisse 1857)

a) Portrait of Franciscus Anthonius Bosse (1775-1839)
Signed and dated 1826 m.r.
Oil on canvas, 77.9 x 62.8 cm
b) Portrait of Charlotta Theodora Schneither (1787-1860)
Signed l.l.
Oil on canvas, 77.9 x 63.2 cm
Provenance:
Private collection, the Netherlands
N.B.:
The portraits of this married couple will be included in the forthcoming digital catalogue raisonné Cornelis Kruseman which is being compiled by mr.drs. Eva Geudeker of the RKD.
(2x)

29.60 % buyer's premium on the hammer price
(25.00 % on the part of the hammer price exceeding 20,000 )
(20.00 % on the part of the hammer price exceeding 200,000 )
VAT margin scheme, VAT included, but not indicated


19th Century Paitings & Collection of Works by Old Masters

Sale Date(s)
Venue Address
Lekstraat 63
EM Amsterdam
1079
Netherlands

General delivery information available from the auctioneer

N/A

Important Information

.

Terms & Conditions

Alg. Veilingvw.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle veilingen van Arts & Antiques Group, v/h Glerum Kunst- en Antiekveilingen B.V. (hierna ‘AAG’ genoemd). Een ieder die aan de veiling deelneemt, geeft daarmee te kennen dat hij de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

De toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt bij aanvang van de veiling aan de deelnemer kenbaar gemaakt.

 

In deze algemene veilingvoorwaarden wordt verstaan onder:

 

a. Veiling:  de verkoop bij opbod van de kavel in het openbaar;

b. Kavel:  de roerende zaak of samenstelling van roerende zaken onder één nummer geveild;

c. Bod:  door een bieder op een in de veiling aangeboden kavel geboden bedrag;

d. Bieder:  degene, die in de veiling een bod uitbrengt;

e. Koper:  de bieder, aan wie een kavel wordt toegewezen;

f. Toewijzing:  de verklaring van de veilingmeester waardoor een bod wordt geaccepteerd en waardoor de koopovereenkomst tussen de inzender en de koper tot stand komt;

g. Inzender:  degene, die aan AAG de kavel ter veiling heeft aangeboden;

h. Hamerprijs:  bedrag, waarvoor de kavel door de veilingmeester aan de koper is toegewezen;

i.  Koopprijs:  hamerprijs vermeerderd met een toeslag terzake van opgeld en BTW en, indien van toepassing, met verschuldigd volgrecht.

Afhankelijk van de hoogte van het hamerbedrag wordt aan de koper opgeld in rekening gebracht als volgt:

Tot € 20.000                   29,6% 

€ 20.001 - € 200.000      25% 

Vanaf € 200.001             20% 

In het opgeld is de daarover verschuldigde BTW verrekend.

 

 

ARTIKEL 1

1. Elk bod is onvoorwaardelijk en onherroepelijk.

2. Degene, die ter veiling een bod uitbrengt, wordt aangemerkt als bieder, ook als hij verklaart niet voor zichzelf te hebben geboden.

3. Indien een koper heeft geboden op last of voor rekening en risico van één of meerdere anderen is of zijn deze naast de koper hoofdelijk verbonden voor de op koper krachtens deze veilingvoorwaarden rustende verplichtingen.

 

ARTIKEL 2

1. AAG is gerechtigd de volgorde van de te veilen kavels te wijzigen, kavels samen te voegen dan wel te splitsen, één of meerdere kavels uit de veiling te nemen en tijdens de veiling over de kavels aanvullende of afwijkende informatie te verschaffen.

2. De veiling geschiedt in door de veilingmeester aan te geven steeds hogere biedstappen; door het uitbrengen van biedingen wordt het laatste bod automatisch verhoogd tot de volgende biedstap.

3. De veilingmeester heeft het recht, zonder opgave van redenen een bod niet als zodanig te erkennen en het bieden te doen voortgaan.

4. De veilingmeester is gerechtigd namens niet bij de veiling aanwezige gegadigden biedingen uit te brengen.

5. Het oordeel van de veilingmeester omtrent alles wat zich tijdens de veiling voordoet en omtrent de uitleg of toepassing van de Algemene Veilingvoorwaarden tijdens de zitting is - bij wijze van bindend advies - beslissend.

 

ARTIKEL 3

1. AAG staat er voor in, dat behoudens nadrukkelijke vermelding tijdens

de veiling, elke kavel overeenstemt met de beschrijving ervan in de catalogus.

2. Koper is gerechtigd ontbinding van de koop te vorderen en heeft recht op restitutie van de koopprijs, indien hij binnen 30 (dertig) dagen na de veiling deugdelijk aantoont dat de kavel zo ernstige gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving  zodanig onjuist is, dat indien deze gebreken of de onjuiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van de veiling bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs zou hebben gekocht.

3. Koper heeft voormeld recht niet indien het gebrek of de onjuistheid van de beschrijving tijdens de veiling is kenbaar gemaakt of na het moment van toewijzing is ontstaan.

 

ARTIKEL 4

1. Een kavel wordt verkocht en gaat over op de koper in de toestand waarin de kavel zich bevindt op het tijdstip van toewijzing.

2. Vanaf het moment van toewijzing is de kavel onmiddellijk en geheel voor rekening en risico van de koper.

 

ARTIKEL 5

1. De levering van de kavel aan de koper of diens gemachtigde vindt plaats nadat AAG de koopprijs heeft ontvangen.

2. De koopprijs dient uiterlijk binnen drie dagen na de veiling aan AAG te zijn voldaan, bij gebreke waarvan de koper vergoeding is verschuldigd van de kosten van vervoer, opslag en verzekering, benevens een rente, gelijk aan de wettelijke rente. Deze rente wordt berekend vanaf de datum der veiling tot de dag der algehele voldoening.

3. AAG heeft het recht om verkochte, niet afgehaalde goederen na vijf werkdagen op kosten van de koper in opslag te geven.

4. Indien de koper 30 (dertig) dagen na de veiling de koopprijs niet of niet volledig heeft voldaan, is hij in gebreke en is AAG gerechtigd onmiddellijk invorderingsmaatregelen te treffen, dan wel de koopovereenkomst als ontbonden te beschouwen en de kavel, hetzij openbaar, hetzij onderhands te verkopen.

5. De nalatige koper is aansprakelijk voor de door AAG tengevolge van de ontbinding en verkoop als hiervoor bedoeld geleden schade en heeft nimmer aanspraak op een meeropbrengst uit zodanige verkoop.

6. Alle kosten die AAG redelijkerwijs heeft moeten maken terzake van het niet nakomen door koper van enige verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden zijn voor rekening voor koper.

 

ARTIKEL 6

BTW wordt met toepassing van de z.g. margeregeling slechts in rekening gebracht over het opgeld en eventuele  overige kosten. In de koopprijs zoals bedoeld in deze voorwaarden is BTW over het opgeld reeds inbegrepen. Kopers die daarvoor in aanmerking komen kunnen verzoeken ook de hamerprijs in de heffing van BTW te betrekken. Bij de kavels, die ter veiling zijn ingevoerd in de Europese Unie, wordt de hamerprijs steeds in de heffing van BTW betrokken; de betreffende kavels zijn in de veilingcatalogus aangeduid met (*).  

 

ARTIKEL 7

1. Op de rechtsbetrekking tussen de koper(s) en AAG is Nederlands recht van toepassing.

2. Bij verschillen tussen de Nederlandse tekst en enige buitenlandse vertalingen van deze voorwaarden of van de veilingcatalogus is de Nederlandse tekst beslissend.

 

 

See Full Terms And Conditions